De functiemix in het VO

De introductie van de Functiemix vraagt om een verdere professionalisering van beoordelen en loopbaanbegeleiding binnen scholen. De Competentiemonitor en het Bekwaamheidsdossier spelen hierin een cruciale rol.

Met de functiemix wordt de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD bedoeld. In het Convenant Leerkracht is afgesproken dat de overheid de komende jaren aanmerkelijk meer geld beschikbaar stelt voor de versterking van de functiemix. Hierdoor kunnen meer leraren voor de klas carrière maken, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert.

 

Invoeren van de functiemix

Het invoeren van de functiemix vraagt de komende jaren veel van scholen, zowel op beleidsmatig gebied als in de praktische uitvoering. Scholen zullen een gedegen meerjarenplan moeten opstellen waarin helder is verwoord op welke wijze invulling wordt gegeven aan de maatregelen die voortvloeien uit het Convenant Leerkracht. In het plan komen o.a. zaken als het beoordelingsbeleid, de (aangepaste) functiebeschrijvingen, promotiecriteria, bijbehorende procedures en niet te vergeten: de koppeling met de eigen schoolambities.

 

Op praktisch gebied wordt van het management verwacht dat zij op een goede wijze in gesprek gaat met haar medewerkers over hun ambities, competenties en mogelijkheden. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn het voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken en het bekwaamheidsdossier.

 

Inzet van de Competentiemonitor

De Competentiemonitor is volledig ingericht voor de organisatie en registratie van de functionerings-, ontwikkel- of beoordelingsgesprekken. Alle resultaten en afspraken worden direct vastgelegd in het bekwaamheidsdossier, waarmee zowel de leraar als het management waardevolle informatie in handen hebben in het kader van promotie en persoonlijke ontwikkeling.

 

Dankzij de inzet van de 360 graden evaluatie ontstaat per medewerker een helder beeld van de onderwijsbekwaamheden. Bovendien kunnen individuele resultaten vergeleken worden met de resultaten van het team of de school. Dankzij de managementrapportages houdt het management op eenvoudige wijze zicht op de status van de gesprekscyclus op de school.

 

Ondersteuning

De Competentiemonitor is een krachtig en gebruikersvriendelijk instrument. Een juiste invoering van de functiemix vraagt echter meer dan een goed instrument. AO Consult heeft de kennis en ervaring in huis om zowel beleidsmatig als praktisch uw school te ondersteunen bij het invoeren van de functiemix en de inzet van de Competentiemonitor.

 

Meer informatie: Neem contact op met één van onze adviseurs:  013 – 530 04 02