Onderwijsjaarverslag.nl

Onderwijsjaarverslag.nl is een methodiek en geautomatiseerd gereedschap voor het opstellen van het onderwijsjaarverslag door Scholen en Besturen in het Primair Onderwijs. Onderwijsjaarverslag.nl is een gezamenlijk product van Integrace en Smart Eye Consult.

Scholen en besturen in het Primair Onderwijs (PO) moeten jaarlijks verantwoording afleggen naar o.a. de Onderwijsinspectie en ouders van leerlingen. Dit gebeurt in het Onderwijsjaarverslag

Onderwijsjaarverslag.nl: Meervoudig Publieke Verantwoording

Sinds de introductie van de “lumpsum” financiering (waarin een school jaarlijks een bepaalde som geld krijgt ter financiering van alle activiteiten, en in grote lijnen zelf verantwoordelijk is voor een optimale besteding) hebben scholen in het PO zich verenigd in grotere samenwerkingsverbanden. Zowel de individuele school als het overkoepelende bestuur moet verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit moet richting alle betrokkenen, en heet wel de "meervoudig publieke verantwoording".

Op het niveau van de individuele school is dat al een hele klus; maar zeker voor het overkoepelende Bestuur brengt dit zeer veel werk met zich mee. Scholen die nog niet in een samenwerkingsverband opereren ("éénpitters") worden met dezelfde rapportage-eisen geconfronteerd, maar zijn daar nog minder toe uitgerust dan de grote samenwerkingsvebanden (die veelal delen van dit werk uitbesteden aan onderwijs service bureaus en dergelijke).

Onderwijsjaarverslag.nl: methodische aanpak voor jaarverslaglegging

Onderwijsjaarverslag.nl helpt scholen met het opstellen van de gevraagde verantwoording. Onderwijsjaarverslag.nl geeft een concrete structuur en methodiek voor het onderwijsjaarverslag, waarin alle aspecten (domeinen) stapsgewijs aan bod komen. Bij elke stap worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven. De school en het bestuur worden geholpen bij de analyse en het leggen van verbanden.

Wanneer de structuur van het onderwijsjaarverslag nauwgezet wordt gevolgd, zijn school en beestuur er van verzekerd dat wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen voor het verslag zoals die gelden vanaf 2007. Maar het gereedschap maakt ook beleidskeuzes inzichtelijk en helpt met het afstemmen op maatschappelijke behoeften.

Onderwijsjaarverslag.nl: geautomatiseerd gereedschap voor jaarverslaglegging

 Onderwijsjaarverslag.nl omvat een geautomatiseerd gereedschap dat de school en het bestuur door het proces van opstellen heen loodst. Op het niveau van het Schoolbestuur staat alle informatie die door de aangesloten scholen is ingevoerd onder handbereik. Het Bestuur ziet dus bij elk onderwerp wat individuele scholen over dat onderwerp hebben gerapporteerd. Daar waar mogelijk wordt informatie automatisch geaggregeerd en geconsolideerd.

Onderwijsjaarverslag.nl is web-based en vereist geen lokale installatie. Het gereedschap is dus direct gebruiksklaar. Onderwijsjaarverslag ondersteunt tevens het samenwerken aan documenten. De School kan dus delen van het werk laten uitvoeren door bijvoorbeeld het onderwijs service bureau, en andere delen voor eigen rekening nemen. Hierbij ziet elke gebruiker altijd de laatste stand van zaken. Maar ook een taakverdeling binnen het bestuur is hiermee natuurlijk prima mogelijk.

Onderwijsjaarverslag.nl: Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in het Primair Onderwijs

Onderwijsjaarverslag.nl neemt alle barrières weg voor een goede verslaglegging en discussie over het functioneren van een school. Het gereedschap levert hiermee een innovatieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in het primair onderwijs.

Onderwijsjaarverslag.nl wordt op abonnementsbasis aangeboden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. U vindt alle informatie op www.onderwijsjaarverslag.nl.